DUURZAME INZETBAARHEID

In 2014 is de werkgroep duurzame inzetbaarheid gestart met het op de kaart zetten van het thema Duurzame Inzetbaarheid (DI) in de organisatie. Dit is tot op heden een interessante reis geweest van analyseren wat DI nou precies inhoudt, opdoen van inspiratie, bepalen van focus, scheppen van kaders, creëren van bewustwording en draagvlak. En daarna van het uitvoeren van de gemaakte plannen, evalueren van de acties en borging van de afspraken. Drie jaar later kunnen we concluderen dat er een hoop moois gebeurd is en dat het thema DI voor niemand meer een vraagteken is.


Hoewel de één DI koppelt aan vitaliteit en de ander meer aan (kennis)ontwikkeling, is het zelfs meer dan allebei. DI is de kapstok waaraan we veel kunnen ophangen. Ook de maatschappelijke betrokkenheid van een organisatie kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het gaat om alle aspecten die voor jou een rol spelen om vitaal, gemotiveerd, vakkundig en goed in balans, je eigen ambities en die van de organisatie te kunnen waarmaken. En dat verschilt per persoon.


2017 was weer een bewogen jaar op het gebied van DI. We hebben op allerlei gebieden activiteiten ondernomen: bewustwording, ontspanning, een 100 dagen beweegprogramma, kennisontwikkeling, energiemanagement onderzoek en filmpjes, DI gesprekken, een DI enquête en een ijskoude Challenge. DI staat inmiddels stevig op de kaart. Elk jaar zal DI de aandacht krijgen die het verdient.


MEDEWERKERSONDERZOEK

Met z’n allen werken we iedere dag hard aan de ontwikkeling van een bedrijf met een aantrekkelijk leef-en werkklimaat. Waarin we ons thuis voelen en het naar onze zin hebben. Maar is dat ook zo? Hoe tevreden is iedereen? Hoe wordt gedacht over thema’s als sfeer, ontwikkelmogelijkheden en hoe is de relatie met leidinggevenden?


We hebben dit in 2017 in kaart gebracht met een Medewerkersonderzoek. Het laatste onderzoek was in 2014. Toen nog in samenwerking met Legal & General Group, onze vorige aandeelhouder. Na de overname hebben we de draad weer opgepakt. Dit keer in eigen beheer in samenwerking met een externe partij. Het gaf ons de kans om het onderzoek helemaal op maat te laten maken voor Scildon. Iedereen werd van harte uitgenodigd om zich uit te spreken. Er waren een achttal thema’s zoals: bevlogenheid, tevredenheid en werkgeverschap. Zeven van de acht thema’s scoorden een zeven of hoger. Een resultaat om trots op te zijn. Ook waren we blij met de aangegeven verbeterpunten. Deze geven inzicht in wat beter kan en soms ook moet.


BIJ SCILDON ZIJN WE MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

Scildon voert een actief beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Specifiek is aandacht voor de onderstaande onderwerpen:

MEDEWERKERS & MAATSCHAPPIJ

Op diverse terreinen zijn we actief bij maatschappelijke activiteiten. Medewerkers worden hierbij zoveel mogelijk betrokken.

DUURZAAM BELEGGEN

Scildon hanteert een aantal principes en uitgangspunten voor haar beleggingsbeleid.

ENERGIE & GRONDSTOFFEN

Terugdringen van het energie- en papierverbruik zijn twee belangrijke pijlers van het duurzaamheidsbeleid.

MERKWAARDEN

Scildon heeft een missie. In de missie staat waarom we iedere dag aan het werk zijn voor onze klanten. Het eenvoudigste antwoord daarop is ‘voor later’. We bieden mogelijkheden die de financiële toekomst van klanten en hun nabestaanden veiligstellen. “Nu voor later”. Onze missie is de stip aan de horizon waarop wij als bedrijf koersen. Hoe blijven wij op koers? Daarvoor hebben wij onze merkwaarden. Deze merkwaarden vormen ons kompas.


Activiteiten merkwaarden

In 2016 hebben we met elkaar veel activiteiten gedaan om de merkwaarden inhoud te geven. Denk aan de maandelijkse informatiebijeenkomsten, de inrichting van de Academy, de organisatie van Leflab II, de NLP-workshops, een kennisquiz, de kop van jut en de introductie van het Scildon Kookboek. Veel van deze activiteiten zijn georganiseerd door de merkwaarde-ambassadeurs. Een groep enthousiaste collega’s die de merkwaarden goed op de kaart heeft gezet.


Ontwikkelingen merkwaarden

Uit een in 2017 gehouden enquête over merkwaarden onder medewerkers blijkt dat meer dan 85% van de medewerkers bekend is met de merkwaarden en dat driekwart de merkwaarden ook in de praktijk brengt. Ze worden belangrijk gevonden voor de externe profilering van Scildon. Klanten en adviseurs moeten weten waar we voor staan als bedrijf en moeten dit dagelijks ervaren in onze dienstverlening.


Uit de enquête bleek ook dat medewerkers de merkwaarden Deskundig en Verbindend vooral goed ontwikkeld vinden maar dat op de merkwaarde Slagvaardig nog te winnen is. Hetzelfde beeld komt naar voren uit gesprekken die de acht merkwaarde-ambassadeurs hebben gevoerd met alle leidinggevenden.

Bovendien kwam uit deze gesprekken naar voren dat het tegelijkertijd aandacht geven aan vier merkwaarden lastig is. Liever telkens focus op één van de merkwaarden. Mede op basis van deze input heeft de directie besloten in 2018 te focussen op de merkwaarde Slagvaardig. Deze wordt onderdeel van een ‘cultuurprogramma’ dat in 2018 wordt gestart.


Hierop vooruitlopend hebben de managers, hoofden en salesmanagers een teammissie gedefinieerd: “Samen slagvaardig voor hetzelfde doel”. Zij zijn met elkaar een dag ‘in de bossen geweest’ om te praten over slagkracht. Hun uitdaging en doel is om nog sneller te kunnen anticiperen op marktontwikkelingen. Met elkaar hebben zij bepaald wat ze (anders) gaan doen en is een top 3 afgesproken.


Merkwaarde ambassade

Gezien de focus op de merkwaarde slagvaardig is een merkwaarde-ambassade met acht collega's niet langer nodig. De merkwaarde-ambassadeurs hebben bijgedragen aan het uitdragen van de merkwaarden.


Als laatste actie hebben de ambassadeurs de organisatie nog een inspirerend inzicht meegegeven:


Slagvaardig is loslaten!

  • Loslaten van het oude en Vastpakken van het nieuwe
  • Loslaten van het vertrouwde en Tonen van lef te veranderen
  • Loslaten van ingesleten gewoonten en Openstaan voor andere waarden
  • Loslaten dat anderen het zullen doen en
  • Zelf strijdvaardig, alert en paraat te zijn!

LEFLAB II OOK IN 2017 LUCRATIEF

Het doel van het Leflab, waarin alleen medewerkers zitten, is nieuwe business-ideeën bedenken. Ideeën die vooral bijdragen aan de merkwaarden Vooruitstrevend en Slagvaardig en het nog beter bedienen van de klant. Door het Leflab worden nieuwe ideeën gegenereerd en verzameld. Vervolgens wordt een aantal ideeën uitgewerkt en gepresenteerd aan de organisatie. De organisatie kan via een stemsysteem stemmen op het beste idee. Het management besluit of het winnende idee uitgevoerd kan worden.


In 2017 was het winnende idee: Klantcommunicatie die raakt!


Wat dit idee omvatte:

- Ontwikkelen van een serie ansichtkaarten om aan klanten te versturen

- Analyse van het klantenbestand voor bepaling van wanneer met welke klanten communiceren

- Inbreng van wensen in het project ‘nieuw Extranet’

- Opzetten en uitvoeren van pilots met diverse klantbenaderingen


Om deze activiteiten uit te voeren werd een stagiair op de afdeling Marketing aangetrokken die hier een uitdagende opdracht aan had.


De andere ideeën, ‘Prisma Coach’ en ‘Omarm de ZZP-er, zijn ook opgepakt.


WIJZIGING VERGADERSTRUCTUUR

Om de slagvaardigheid van de organisatie te vergroten is de vergaderstructuur op bepaalde punten aangepast.


De Management Team Meeting wordt Management Board Meeting
In plaats van de Management Team Meetings en de diverse MT-lunches vergaderen de 4 directieleden op wekelijkse basis. Afhankelijk van de onderwerpen wonen andere betrokkenen de vergadering ook bij op een zogenaamde 'open stoel'. MHSM-leden kunnen dus ook uitgenodigd worden voor specifieke onderwerpen.


MHSM- meetings
Deze vinden elke maand plaats. De meeting is met een half uurtje verlengd om wat uitgebreider bij bepaalde zaken te kunnen stil staan en de meeting is naar de ochtend gegaan. De voorzittershamer wordt telkens overgedragen aan een ander lid van de meeting.


Strategie Meetings

De maandelijkse meeting is omgezet in ‘heisessies’ die eens per kwartaal plaatsvinden.


STIMULERENDE LEEROMGEVING

Scildon is een lerende organisatie. Een organisatie die haar medewerkers in staat stelt de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. Scildon heeft haar eigen Academy met interne en externe trainingsmogelijkheden en een programma voor permanente educatie. 60% van het personeelsbestand heeft een training of opleiding gevolgd in 2017. In dit percentage is het bijwonen van interne trainingen, gegeven door collega’s, niet opgenomen.

Er is aandacht voor diversiteit. Scildon heeft een diverse personeelssamenstelling en benut de verschillende achtergronden en kwaliteiten van de medewerkers. Door met deze verschillen rekening te houden biedt Scildon medewerkers de kans zich optimaal te ontplooien en in te zetten.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en goed werkgeverschap streeft Scildon ernaar jaarlijks een aantal scholieren en/of studenten een stageplaats aan te bieden. In 2017 heeft Scildon vier stagiairs de mogelijkheid geboden om hun opleiding in de praktijk te brengen.


ONTWIKKELING IN AUTOMATISERING

Verdergaande automatisering leidt tot aanpassing van projectsturing en onderlinge samenwerking tussen afdelingen en medewerkers. In 2017 zijn stappen gezet om de IT-omgeving verder te rationaliseren en om de IT-complexiteit te verminderen. Het OutSystems (OS) platform is in de eindsituatie het enige ontwikkelplatform.


In de collectief pensioen administratie (Connexion) zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd waaronder ‘onbepaald partner systeem’ en nieuwe lifecycles. En in 2017 is een begin gemaakt met de administraties voor risico en vermogensopbouw. Voor risico is een online aanvraagmodule gebouwd op het OS-platform. Deze module kan door financieel adviseurs worden geplaatst op hun eigen website. Voor risico en vermogensopbouw is het klantportaal volledig vernieuwd. En ook het adviseursportaal is met een moderne look en feel op het OS-platform ontwikkeld.